Конференція трудового колективу затвердила Публічний звіт ДНУ

Новий навчальний рік в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара традиційно починається вересневою нарадою, де трудовий колектив підсумовує зроблене в минулому навчальному році та визначає стратегічні завдання на майбутній.

Основні досягнення університету за рік доповів ректор ДНУ професор Сергій Оковитий. Зокрема, він зупинився на позиціях нашого вишу в світових рейтингах відносно ЗВО України: 10 місце в The SCImago Institutions Rankings 2021; 15 позиція в Transparent Ranking: Top Universities by Citations in Top Google Scholar Profiles; 12 місце в рейтингу Webometrics та інші. У вітчизняному консолідованому рейтингу «Освіта.ua» ДНУ посів 14 місце. Також ректор відзначив колег, які здобули особисті відзнаки за наукові досягнення й отримали наукові ступені.

Під час доповіді приділялася увага кадровому потенціалу ДНУ, акредитації освітніх програм, науковій, міжнародній та виховній роботі, що здійснювалася на факультетах протягом навчального року. Ректор наголосив на позитивній динаміці цьогорічної вступної кампанії, відзначив факультети, які набрали найбільшу кількість студентів та ті, що значно покращили показники набору в порівнянні з минулорічними. Також Сергій Оковитий детально проаналізував сучасний фінансовий стан університету.

У роботі конференції трудового колективу взяв участь заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. Він привітав університетську родину з початком нового навчального року й сказав, що як випускник ДНУ завжди радіє здобуткам альма-матер та впевнений, що колектив гідно відповість на всі виклики сучасності.

За напрямами своєї діяльності доповіли перший проректор ДНУ професор Олег Дробахін, проректор з науково-педагогічної роботи доцент Дмитро Свинаренко, в.о. проректора з наукової роботи доцент Олег Маренков, проректор з науково-педагогічної роботи в сфері міжнародного співробітництва доцент Михайло Д’яченко, головний інженер Максим Тороп. Про роботу профспілкової організації доповів її голова доцент Євгеній Сніда.

Зокрема, Олег Дробахін зазначив, що на основі системи проведення акредитації НАЗЯВО розроблене положення про атестацію кафедр. Атестації заплановані на 2021-2022 н.р. «Пройшла низка методичних семінарів для науково-педагогічних працівників кафедр із питань акредитації експертними групами НАЗЯВО. Надалі також потрібно продовжувати роботу в цьому напрямі. Зроблені перші кроки з уведення КРІ, розроблений контракт для одного декана та 10 завідувачів кафедри, – наголосив Олег Олегович. – Цього року розпочав роботу CALL-центр у приймальній комісії. Проте ефективність його роботи має бути підвищена за рахунок завчасної підготовки працівників. Не вдалося здійснити широко обговорювану технологію «відкритого вікна», яка вже впроваджена в інших ЗВО міста. А саме такий підхід дозволить зменшити кількість співробітників приймальної комісії і за умови своєчасної підготовки – підвищити якість опрацювання звернень абітурієнтів».

Також Олег Олегович акцентував увагу колективу на таких завданнях:

 • Також Олег Олегович акцентував увагу колективу на таких завданнях:
 • продовжити запровадження заходів із забезпечення децентралізації й чіткого розмежування компетенції адміністрації університету та його структурних підрозділів;
 • перейти до планування й організації роботи структурних підрозділів з врахуванням економічної ефективності. Провести структурні перетворення з врахуванням критерію економічної ефективності. Закласти нормативні основи для формування системи субрахунків для підрозділів;
 • підвищити рівень співпраці з асоціаціями випускників. Створити відповідну нормативну базу. Створити низку благодійних фондів;
 • розробити та ввести в дію нове положення про систему морального та матеріального заохочення та нагородження співробітників ДНУ.

Проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро Свинаренко зазначив, що університет здійснив процес переоформлення ліцензії. Ліцензований обсяг (на рік) для ДНУ: за першим (бакалаврським) рівнем – 5 370, за другим (магістерським) рівнем – 2 775, за третім (освітньо-науковим) рівнем – 481. Успішно відбувся процес акредитації освітніх програм – 5 ОП за магістерським та 3 – за бакалаврським рівнями.

Серед завдань Дмитро Миколайович виділив такі:

 • акредитація 5 бакалаврських та 3 магістерських освітніх програм;
 • науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов;
 • педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію. Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти протягом п’яти років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС;
 • організація системної роботи кафедр та факультетів з випускниками та стейкхолдерами.

Виконувач обов’язків проректора з наукової роботи Олег Маренков у своїй доповіді проаналізував роботу відділу аспірантури й докторантури, виконання наукових робіт та позитивну динаміку обсягів фінансування, державну атестацію ДНУ в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності, публікативну активність, наукометричні показники та видавничу діяльність університету. Підсумовуючи, були сформульовані такі завдання у сфері наукової діяльності на 2021/2022 н.р.:

 1. Активізувати роботу із залучення позабюджетних коштів для виконання НДР шляхом укладання господарських договорів та договорів про науково-технічне співробітництво з промисловими підприємствами.
 2. Продовжити практику:
  • одержання ліцензій на нові спеціальності в аспірантурі;
  • проходження акредитацій освітньо-наукових програм за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти;
  • відкриття нових спеціальностей в докторантурі.
 3. В рамках програми розвитку університету «Інноваційне наукове середовище», стимулювати участь науковців ДНУ у національних, регіональних та галузевих конкурсах стартапів та інноваційних проектів.
 4. Розвивати матеріально-технічну базу університету.
 5. Стимулювати публікацію наукових досліджень співробітників університету в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science.
 6. Розробити комплекс заходів з комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на винаходи та методичні рекомендації щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності:
  • для технічних та природничих факультетів – захист розроблених об’єктів патентами України на винаходи та корисні моделі згідно Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
  • для гуманітарних та економічних факультетів – захист розроблених об’єктів, що можуть підлягають охороні за Законом України «Про авторське право і суміжні права».

Підсумовуючи доповіді, ректор серед основних завдань на 2021-22 навчальний рік виділив наступні:

 1. Запровадження сучасного фінансового менеджменту, реалізація програми енергоефективності, визначення пріоритетних напрямів розвитку університету, на які будуть спрямовані фінанси.
 2. Розширення участі в міжнародних грантах, збільшення кількості стажувань викладачів та студентів в європейських університетах-партнерах. Наповнення міжнародних договорів конкретним змістом.
 3. Збільшення кількості публікацій у журналах, що індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus. Передбачити в бюджеті університету на 2021-2022 н. р. матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників для публікації в цих журналах.
 4. Запровадження системи ключових показників ефективності (KPI) для керівників структурних підрозділів університету.
 5. Впровадження системи «Цифровий університет», введення нового сайту та оновлення репозиторію ДНУ.
 6. Збільшення кількості дисциплін, які викладаються англійською мовою.
 7. Упровадження системи дуальної освіти в ДНУ та дієвої допомоги в працевлаштуванні випускників (програма «Перше робоче місце»).

Конференція трудового колективу затвердила Публічний звіт Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного
університету