• Виверження вулкану Фаградальсфьядль в Ісландії

Підготовка фахівців

Спеціалісти та науковці з даної спеціальності заямаються вивченням будови та властивостей планети Земля, а також явищ, які відбуваються на ній. Міждисциплінарна структура даної спеціальності дозволяє отримати відповіді на такі питання як:

 • Будова, походження Сонячної системи, Землі та життя як такого;
 • Фізика та хімія процесів на Землі;
 • Кліматичні системи;
 • Динаміка льодового покриву Землі;
 • Природні ресурси
 • Взаємодія атмосфери, гідросфери та літосфери

Кафедра наук про Землю здійснює підготовку фахівців за всіма рівнями вищої освіти.

За першим (бакалаврським) рівнем – 103 Науки про Землю. Освітня програма Науки про Землю

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти – спеціальність 103 Науки про Землю. Освітні програми “Гідрологія” та “Гідрогеологія та інженерна геологія”.

За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 103 Науки про Землю

Бакалавр

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 103 Науки про Землю передбачає курс з таких дисциплін.

I Цикл загальної підготовки:

 • Фізична культура
 • Історія та культура України
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Філософія
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова (англійська/ німецька/ французька)
 • Реалізація прав, свобод і обов’язків громадянина України
 • Вступ до спеціальності
 • Психологія спілкування
 • Охорона праці у галузі

ІІ Цикл професійної підготовки

 • Фізика з основами геофізики
 • Вища математика
 • Інформатика
 • Загальна хімія з основами геохімії
 • Загальна геологія
 • Метеорологія та кліматологія
 • Загальна гідрологія
 • Дистанційне зондування Землі
 • Структурна геологія та геокартування
 • Мінералогія
 • Літологія та петрографія
 • Геологія родовищ корисних копалин
 • Курсова робота з дисципліни “Геологія родовищ корисних копалин”
 • Загальна гідрогеологія з основами гідромеліорації
 • Геоекологія
 • Методи гідрометеорологічних спостережень
 • Динаміка підземних вод
 • Грунтознавство та механіка грунтів
 • Методи гідрогеологічних досліджень
 • Інженерна геодинаміка
 • Курсова робота з дисципліни “Інженерна геодинаміка”
 • Геоінформаційні системи
 • Методи інженерно-геологічних досліджень
 • Методи обробки інформації в науках про Землю
 • Курсова робота “Методи обробки інформації в науках про Землю”
 • Інженерна гідрологія
 • Основи моніторингу довкілля
 • Екологічний менеджмент природних ресурсів

Практичну підготовку студенти кафедри проходять під час загальногеографічної, геологічної, міжзональної, асистентської практик на базах міжнародного науково-дослідного біосферного стаціонару ДНУ у с. Андріївка, біосферних та природних заповідниках України, Регіональних центрах з гідрометеорології тощо. Виробничі практики проводяться на промислових об’єктах регіону. Практики об’єднані загальною концепцією наскрізної фахової підготовки, яка спрямована на опанування навичками практичної роботи. Під час літніх навчальних практик студенти відвідують і вивчають особливості гідрогеологічних процесів не лише території України, а й держав-сусідів (Польща).

Випускники кафедри працюють на посадах: геолога-знімальника, петрографа, мінералога, геохіміка, інженера-геолога, гідрогеолога, інженера-гідролога, гідролога, гідрографа. Науковий ступінь доктора філософії (PhD) дозволяє випускникам працювати викладачами у закладах вищої освіти України та світу.

Актуальну інформацію щодо вступу для навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю можна знайти на сайті ДНУ у вкладці Вступникові

Працівники кафедри

Вчений-гідрохімік, гідролог, організатор гідрометеорологічного напряму у ДНУ ім. Олеся Гончара.Народилася у м. Дніпропетровськ. 25.06.1962 р. В 1984 році закінчила геологічне відділення ДДУ, отримала дипломом з відзнакою. З 1984 по 1996 рр. працювала на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника у Науково-дослідному інституті геології ДДУ. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Оцінка і прогнозування впливу техногенезу на хімічний склад природних вод в районах розташування гірничо-видобувної промисловості» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 1996 по 2005 рр. працювала на посаді доцента кафедри геології та гідрогеології ДНУ ім. Олеся Гончара. З 2005 року – завідувач цієї ж кафедри. У 2012 році переведена по посаду завідувача кафедри гідрометеорології та геоекології. У 2013 році захистила докторську дисертацію за темою «Гідрохімія водних об’єктів залізорудних басейнів (на прикладі Криворізько-Кременчуцької залізорудної зони)» в Одеському державному екологічному університеті. З січня 2016 року – декан геолого-географічного факультету, у лютому 2016 року отримала вчене звання професора кафедри гідрометеорології та геоекології. Читає лекційні курси «Основи гідрохімії», «Геохімія ландшафтів», «Водно-балансові дослідження та розрахунки».

Автор понад 150 наукових праць, з них дві монографії та 10 праць навчально-методичного характеру.

Наукові дослідження та численні наукові публікації торкаються гідрохімії водних об’єктів на територіях порушених техногенною діяльністю; гідрохімічних процесів у воді водних об’єктів та гідроекологічних проблем Придніпров’я. З 1991 року наукові дослідження виконувалися за планом 8 науково-дослідних тем, що фінансувалися за кошти держбюджета, у яких Шерстюк Н.П. брала участь як керівник, відповідальний виконавець та виконавець, крім того виконувалися прикладні дослідження у рамках 5 госпрозрахункових тем (науковий керівник).

Має значний досвід у ліцензуванні та акредитації у вищій школі, була включена у склад 9 комісій, як голова або член комісії. Наразі є членом Науково-методичної комісії «Науки про Землю» МОН України (секретар) з розробки Стандартів вищої освіти.

Шерстюк Н.П. є членом редколегії Вісника Дніпровського університету. Геологія, географія (нині, Geology • Geography • Geoecology Dniprovsk university bulletin). З 2016 року є членом спеціалізованої Вченої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт в Одеському державному екологічному університеті зі спеціальності «гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія».

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький колектив кафедри здійснює наукові дослідження в рамках різноманітних держбюджетних тем та співпрацює з провідними науковими установами України і зарубіжних держав, підтримує тісні зв’язки із національними університетами України, Дніпровсько-Орільським природним заповідником, Інститутом проблем природокористування та екології НАН України, інститутом «Дніпроводхоз», інститутом «Дніпро ДІІНТР»-ДФ «УкрНДІІНТВ», природоохоронними організаціями області й організаціями, що вирішують прикладні питання раціонального природокористування.

Викладачі кафедри є членами міжнародних наукових співтовариств: доц. Манюк В.В. є дійсним членом Європейської асоціації зі збереження геологічної спадщини ProGEO та доц. Мокрицька Т.П. є членом Міжнародної асоціації з інженерної геології IAEG.

Усі наукові досягнення науково-педагогічного персоналу кафедри є визнаними не тільки на національному, а й на міжнародному рівні. Це забезпечується тим, що результати наукових досліджень співробітників публікуються у провідних виданнях світу. До таких наукових видань також належить Журнал з геології, географії та геоекології, який редагується під керівництвом доцента Манюком В.В.