Перша редакція ОП «Хімічні технології та інженерія» була затверджена та набула чинності рішенням вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 21.12.2017 р.

При розробці освітньої програми враховані вимоги Стандарту вищої освіти зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 р., № 807, введений в дію з 2020/2021 навчального року. Стандарт погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (протокол 26.05.2020 р. № 9).

Об’єкти вивчення та діяльності: технологічні процеси і апарати хімічних сполук, енергонасичених речовин, а також матеріалів та виробів на їх основі

Професійні можливості: випускники можуть працювати на первинних посадах на виробничих підприємствах та інжинірингових установах в галузі хімічної технології, у інших споріднених галузях за професіями інженера (хімічні технології), інженера-технолога (хімічні технології). Наприклад: діяльність в галузі синтезу та переробки високомолекулярних сполук, полімерних композиційних матеріалів, високоенергетичних сполук з полімерними зв’язувальними, виготовлення синтетичних матеріалів для виробів широкого вжитку та спецхімії.

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців з активною громадянською позицією, здатних до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем хімічних технологій та інженерії або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування теорій та методів хімічних технологій та інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Особливості програми: підготовка фахівців для регіональних підприємств хімічної галузі з виготовлення синтетичних матеріалів для виробів широкого вжитку і спецхімії. 

Реалізація ОП передбачає обов’язкове проведення теоретичного навчання з дисциплін професійної підготовки на підприємствах галузі в обсязі не менше 6 кредитів ЄКТС з залученням для викладання провідних професіоналів-практиків.

Предметна область освітньої програми: поняття, категорії, концепції, принципи хімічних технологій, процесів та апаратів хімічних виробництв. 

Підготовка фахівців забезпечується вивченням дисциплін:

 • Автоматизоване проектування в хімічній галузі
 • Хімія високоенергетичних сполук
 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 • Хімічна технологія виробництва полімерів 
 • Загальна теорія процесів і апаратів хімічної технології
 • Властивості та основи технології спецматеріалів
 • Хімія та фізика високомолекулярних сполук
 • Конструкційні полімерні композиційні матеріали
 • Економіка, організація та управління хімічних підприємств
 • Інструментальні методи хімічного аналізу
 • Основи проектування хімічних виробництв
 • Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
 • Технологія виробництва енергонасичених матеріалів