На хімічному факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за такими освітніми програмами:

Освітня програма «Хімія»

Основний фокус освітньої програми: спеціальна освіта в галузі синтетичної і аналітичної хімії та здатність до викладання фахових дисциплін.

Особливості програми:

 • ОП орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами синтезу та ідентифікації, біологічно активних сполук, сучасними інструментальними методами аналізу об’єктів довкілля, лікарських препаратів та харчових продуктів; комп`ютерного моделювання та інноваційними методами викладання.
 • Випускники набувають здатності викладати дисципліни хімічного спрямування та проводити наукові дослідження, які вимагають глибоких фундаментальних та міждисциплінарних знань, творчого мислення, навичок роботи на сучасному обладнанні; володіння принципами і методологією досліджень в області хімії.
 • Програма реалізується у рамках навчально-наукового партнерства за участю хімічного факультету, Інституту хімії та геології та надає можливість  здобувачам вищої освіти приймати участь у виконанні грантів та проектів, які фінансуються МОН та зарубіжними організаціями. 

Професійні можливості: випускники можуть працювати на первинних посадах за професіями хіміка-аналітика, хіміка, хіміка-кристалографа, молодшого наукового співробітника (хімія), викладача закладу вищої освіти, асистента.

Професійна діяльність в галузі вищої освіти та хімічних досліджень; хімічного аналізу, контролю та синтезу хімічних сполук; хімічних, фармацевтичних, харчових та агрохімічних виробництв; біотехнологій; хімічної екології та контролю оточуючого середовища.

Підготовка фахівців забезпечується вивченням дисциплін:

Освітня програма «Хімічні технології та інженерія»

Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі хімічних технологій та інженерії, зокрема розробки та виробництва полімерних та високоенергетичних матеріалів.

Особливості програми:

 • підготовка фахівців для регіональних підприємств хімічної промисловості – виробників продукції спеціального призначення (спецхімії) та підприємств ракетно-космічної галузі. 
 • Реалізація програми передбачає залучення до теоретичного і практичного навчання з дисциплін професійної підготовки провідних фахівців та експертів в галузі хімічних технологій та інженерії і представників стейкхолдерів.

Професійні можливості: випускники можуть працювати на первинних посадах за професіями наукового співробітника (хімічні технології), молодшого наукового співробітника (хімічні технології), інженера-хіміка, інженера (хімічні технології), інженера-технолога (хімічні технології), наукового співробітника (інші галузі інженерної справи), інженера-дослідника, інженера (інші галузі інженерної справи).

Підготовка фахівців забезпечується вивченням дисциплін:

 • ОК 1.1 Методологія та організація наукових досліджень
 • ОК 1.2 Іноземна мова професійного спілкування
 • ОК 2.1 Моделювання та проектування процесів хімічних технологій
 • ОК 2.2 Метрологія та сертифікація продукції галузі
 • ОК 2.3 Нові технології у виробництві високомолекулярних сполук
 • ОК 2.4 Курсова робота з дисципліни «Нові технології у виробництві високомолекулярних сполук»
 • ОК 2.5 Спеціальні методи досліджень структури та властивостей високомолекулярних сполук
 • ОК 2.6 Технологія та обладнання переробки пластмас
 • ОК 2.7 Хімія, технологія та застосування полімерних іонітів
 • ОК 2.8 Виробнича практика: переддипломна

Освітня програма «Харчові технології»

Основний фокус освітньої програми: спеціальна освіта у галузі харчових технологій.

Особливості програми:

 • підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями у сфері харчових технологій та ресторанного бізнесу, що направлені на здобуття студентом навичок науково-дослідницького, проектно-конструкторського та інноваційного характеру, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності у науково-дослідних організаціях і на виробничих підприємствах.
 • Унікальність даної освітньої програми полягає у використанні мультидисциплінарного підходу, що поєднує інженерію, сервіс, управління, технології, направлені на підготовку кадрів, здатних організовувати та розвивати сучасний бізнес з виробництва харчової продукції та ресторанного сервісу на основі інноваційного мислення.

Професійні можливості: випускники можуть працювати на первинних посадах за професіями: керівники виробничих підрозділів у промисловості; керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники; керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості та в комерційному обслуговування; професіонали в інших галузях інженерної справи; професіонали у сфері управління проектами та програмами; професіонали з безпеки та якості; професіонали в галузі готельної та ресторанної справи.