Мета освітньої програми:

 • підготовка конкурентоспроможних фахівців з широким доступом до працевлаштування, здатних розв’язувати спеціалізовані хімічні та практичні задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування певних теорій та методів природничих наук, на основі сукупності загальних, спеціальних і професійних компетентностей в області методів аналітичного контролю та хімічної експертизи речовин, матеріалів та виробів.

Об’єкти вивчення та діяльності:

хімічні елементи та прості речовини, хімічні сполуки та матеріали, хімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють, сучасні прилади та методи аналітичного контролю об’єктів якісного та кількісного аналізу різноманітних областей виробничої діяльності людини, у тому числі при експертизі ліків, продуктів харчування, дорогоцінних металів та виробів на їх основі, криміналістичній експертизі та екологічному моніторингу довкілля.

Предметна область освітньої програми:

класифікація та номенклатура сполук; теорії будови атому, речовини та хімічного зв’язку, використання їх для пояснення реакційної здатності сполук та прогнозування хімічних властивостей речовин; термодинамічні функції та їх застосування до опису фазової та хімічної рівноваги, направленості процесів у різноманітних системах; основні поняття та закони хімічної кінетики; методи одержання, ідентифікації, визначення складу, будови та вмісту речовин; основи електрохімії, хімічної технології.

Орієнтація освітньої програми:

 • засвоєння програмних знань зі спеціальності «хімія»; оволодіння найважливішими сучасними методами хімічного аналізу, навичками роботи з приладами та оснащенням, що супроводжують процеси розпізнавання аналітичного сигналу та його реєстрацію; формування здатності використання спеціального програмного забезпечення, інформаційних технологій; вироблення необхідних вмінь та навичок для практичного використання набутих знань у галузі хімії, хімічного аналізу та експертизи матеріалів і виробів.

Основний фокус освітньої програми:

загальна освіта у галузі хімічного аналізу та  експертизи матеріалів і виробів з широким спектром працевлаштування. 

Професійні можливості:

випускники можуть працювати на первинних  посадах за професіями хіміка-аналітика, хіміка, професіонала в галузі хімії.

Підготовка фахівців забезпечується вивченням дисциплін:

 • Загальна та неорганічна хімія
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Квантова хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна хімія
 • Фізичні методи дослідження речовини
 • Основи хімічної технології
 • Хімія високомолекулярних сполук
 • Техніка лабораторного експерименту
 • Комп’ютерна обробка хімічного експерименту
 • Хемометрика та валідація методик аналізу
 • Електрохімічні методи аналізу
 • Експертиза якості та аналіз харчових продуктів і лікарських препаратів
 • Методи хімічного аналізу об’єктів довкілля
 • Спектроскопічні методи аналізу

Працевлаштування випускників

Лабораторії харчових виробництв

•Біола
•Дніпропетровська кондитерська фабрика
• Мережа супермаркетів «АТБ»

Кармазіна Людмила Володимирівна – директор ООО «Дніпропродпромтест». Приватне підприємство, яке займається контролем якості продукції супермаркетів “АТБ”. На даний час на підприємстві працюють 7 випускників кафедри аналітичної хімії та хімічної технології ДНУ

Контрольно-аналітичні лабораторії підприємств

•гірничодобувні, збагачувальні переробні;
•металургійні;
•палива та енергетики
•приватне підприємство з виробництва хімічних речовин «СВК»
(засноване випускниками хімічного факультету ДНУ)

Лабораторія спектральних методів аналізу Трубопрокатного заводу імені Карла Лібкнехта.
Підприємство “Інтерпайп”, де студенти кафедри аналітичної хімії проходять виробничу практику

Підприємства, що займаються екологічним контролем

•Проведення аналітичного контролю виробничих, природних, стічних вод,
•повітря робочої зони і прилеглих територій,
•грунтів промислового майданчика та навколишньої місцевості

Відділи і служби Дніпропетровського центру сертифікації та метрології, вул. Барикадна 23 Катеринославська повірочна палата мір і ваг (Дніпростандартметрологія)

 

-лабораторія з визначення генетично модифікованих об’єктів (визначення ГМО в продуктах харчування)
– лабораторія сенсорних і фізико-хімічних методів випробувань (фізико-хімічний аналіз)
– лабораторія хроматографических і спектральних методів випробувань (хроматографічний аналіз)
– лабораторія мікробіологічних методів випробувань (мікробіологічний аналіз)
– лабораторія випробувань парфюмерно-косметичної продукції (випробування парфумерії та косметики)

Контроль якості, виділення і переробка дорогоцінних металів

Криміналістичні центри

•Токсикологічні судово-хімічні дослідження отрут і наркотиків
•Дослідження речових доказів, підроблених грошових знаків, недоброякісних харчових продуктів, фальсифікованих напоїв і т.п., одорологія
•Експертиза достовірності творів мистецтва
•«Моделі зброї» – опис вогнепальної зброї промислового виробництва і т.д.
•Вибухові речовини цивільного і військового призначення, пороха і піротехнічний склад, промислові засоби підривання, боєприпаси